Dorthea og Lauritz Smørvik

Historisk stoff

Husmannskontrakt (m/kårkontrakt) inngått mellom Hans Coldevin og Lauritz Olsen Smørvik i 1889:

Undertegnede H. Coldevin, Eier af Gaarden Dønnæs Matr No 11 L No 4 i Næsne Thinglag vitterliggjør herved, at jeg til Lauritz Olsen har fæstet til Brug og Beboelse den Gaarden underliggende Husmandsplads, Smørvik paa følgende Betingelser:
 
1.
Fæsteren svarer en aarlig Afgift til Gaardens Eier af 32 Kr., saalænge der svares Kaar men senere Kr. 40,00.
 
2.
Hvad der af ovennævnte Afgift ei bliver likvideret ved hans Arbeide paa Gaarden har han at betale inden Januar Maaneds Udgang, inden hvilken Tid han indfinder sig til Regnskabsopgjør.
 
3.
Han er forpligtet til at møde paa Gaarden med en og om forlanges 2 forsvarlige Arbeidere, naarsomhelst det maatte fordres og til hvilketsomhelst Slags Arbeide mod en Dagløn af 80 Øre for Mandfolk og 40 Øre for Fruentimmer om Sommeren og henholdsvis 53 og 27 Øre om Vinteren, denne regnet fra 1ste Oktober til 1ste April. I Torvaannen, Slaataannen og Potetesoptagningen holder han sig selv de fornødne og forsvarlige Redskaber.
 
4.
Han præsterer efter Tilsigelse til Vandskyds en forsvarlig Mand mod Betaling af 67 Øre pr. Mil paa egen Kost, og har han ei Ret til at forlange Betaling for Returskyds om saadan maatte fordres.
 
5.
Han maa ikke nedsætte Strandsiddere eller indtage Inderster udenfor det i Husmandsloven nævnte Tilfælde og selv da ikke uden Eierens Samtykke.
 
6.
Ingen Handel maa drives paa Pladsen.
 
7.
Han har paa egen Bekostning inden Udløbet af kommende Aar at besørge de Pladsen tilhørende Huse assurerede i Landets almindelige Brandkasse, ligesom han ogsaa har at holde dem i aabodsfri Stand uden Hensyn til den Stand, hvori han har modtaget dem. Pladsens Huse ere: En Stuebygning med Stue, Kjøkken og Fordør samt Skot og Fjøs med Lade og Laave under eet Tag.
 
8.
Han har at dyrke Pladsen forsvarlig og maa ei bortføre Foder eller Gjødsel fra samme.
 
9.
Eieren forbeholder sig de Herligheder som maatte tilfalde Pladsen uden at være en Følge af dennes Opdyrkning, f. Ex. al Slags Landslod etc.
 
10.
I aarligt Kaar svares til Fratræderen Ole Ellingsen Foder og Røgt for 1 Ko, 1 Smaafæ med Affødning, 6 Vog Korn og 6 Tdr. Potedes. Holdsmanden skal bebo det ham tilhørende Tilbyg paa vestre Side af Stuebygningen. - Han har frit Rum i Pladsens Huse for sine Kreaturer og Potetes. De ham forøvrigt tilhørende Huse tillades at forblive staaende paa Pladsen. - Han har Adgang til at tage 3 Sæter Torv 3 Al. i Gjennemsnit og 3 Al. høi.
 
11.
Husmanden har Adgang til at benytte den Oxe, Eieren maatte overlade Husmanden til Brug, dog med Forpligtelse til om fordres at lade den gaa i sin Buskab om Sommeren.
 
12.
Husmanden har fri Havnegang for de Kreaturer, som paa Pladsen vinterfødes i den Del af Gaardens Udmark, som tidligere har været benyttet af Husmanden paa denne Plads.
 
13.
Bemeldte Lauritz Olsen og hans Enke efter ham, saalænge hun forbliver ugift, har Ret til at bruge Pladsen paa Livstid, dog sidstnævnte kuns saa længe hun efter Mandens Død forbliver ugift samt forsaavidt de ei i nogen Maade overtræde Husmandsloven eller de i nærværende Kontrakt opstillede Betingelser.

Dønnæs 23de December 1889. H. Coldevin. - Som Husmand Lauritz Olsen.
(Utskrift frå Nordre Helgeland pantebok 7 (1884-1891))
 
Ordforklaringar:
præstere: her: skaffe
Strandsittar: folk som sat på leigd tomt, men ikkje hadde jord
Innerst: "person som leide seg inn i hus hos andre og hadde egen husholdning". (Historisk leksikon)
åbotsfri stand: i så god stand at det ikkje kunne bli kravd erstatning for manglande
vedlikehald
fordør: gang
landslott: ei avgift fiskaren i visse tilfelle måtte betale grunneigaren
1 vog (våg): ca. 18 kg
1 alen: ca. 64 cm
1 fisketønne: ca. 116 l (1 korntønne: 139 l)
(v/ Per)

 
Dønna rundt 1850:
I Anton Chr. Bang: Erindringer (kapitlene Nordlandsk Folkeliv og Barndom og Ungdom) er det mye stoff fra det nordlige Dønna. Bl.a fortelles det om matskikker, folketro, dagligliv, lofotfiske. Her er også ei skildring av folkeskolen i Snekkevika. Det var denne skolen både Lauritz og alle i søskenflokken i Smørvika hadde gått på.
 
Smørvik - navnet

Etterkommere


Tilrettelagt av Ikon systemer